Canalitzacions

Es faran servir canalitzacions de tres tipus segons les característiques
dels trams a cobrir:

  • Canal metàl·lica de reixa amb acabat cincat biocromat amb caixes de derivació integrades en la mateixa canal.
  • Canal de plàstic PVC per les zones de instal·lació vista.
  • Tub coarrugat de PVC tipus C.