Inspeccions edificis d’habitatges

Inspeccions periòdiques en edificis d’habitatges i manteniments en edificis d’habitatges

Segons el Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per al’aplicació del Reglament electrotècnic, per a baixa tensió, del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat, serà obligatori fer inspeccions periòdiques a les instal·lacions elèctriques comunes dels edificis d’habitatges de potència màxima admissible superior a 100 kW per caixa general de protecció, i en els garatges-aparcaments de vint-i-cincplaces o més.

Obligatorietat de passar la inspecció cada deu anys a les instal·lacions elèctriques comunes dels edificis d’habitatges de potència màxima admissible superior a 100 kW per caixa general de protecció.

Obligatorietat de passar la inspecció cada cinc anys en els garatges-aparcaments de vint places o més.

Així mateix, els titulars subjectes a inspeccions periòdiques hauran de contractar el seu manteniment amb una empresa instal·ladora (Instudo) degudament inscrita, i hauran de disposar d’un llibre de manteniment que contindrà com a mínim el registre i el resultat de les revisions i inspeccions efectuades.

Instudo Iefectuarà una revisió de la instal·lació a la signatura del contracte i emetrà un informe de reconeixement signat per la persona dotada de carnet individual identificatiu d’instal·lador autoritzat d’Instudo, reflectint la conformitat de la instal·lació amb el Reglament electrotècnic per a la baixa tensió que li sigui aplicable i les ITC corresponents, o bé les modificacions que s’hi hagin d’efectuarquan no ofereixi les degudes garanties de seguretat.

Instudo farà revisions i l’emissió de dictamen de reconeixement mínim una vegada a l’any.

Perquè una entitat d’inspecció i control efectuï la inspecció periòdica d’una instal·lació, és indispensable que aquestainstal·lació estigui legalitzada.
En cas que estigui legalitzada, el tràmit que cal seguir és contractar els serveis d’una entitat d’inspecció i control per efectuar la inspecció periòdica.
En el cas que la instal·lació no disposi d’una preceptiva legalització, es podrà legalitzar aportant, entre altres documents, una memòria tècnica simplificada i un esquema unifilar relatius a la instal·lació existent. Aquests documents han d’estar signats per un enginyer titulat competent, i visats pel col·legi oficial.

Instudo es compromet a trobar la solució més efectiva i econòmica per a legalitzar la instal·lació.

Instudo ofereix servei d’acompanyament a l’inspector.

Entitat d’inspecció i control, tràmits amb la companyia elèctrica, memòria tècnica simplificada i esquema unifilar, i modificació de les instal·lacions si escau.

En definitiva, servei de claus en mà.

Instudo és una empresa instal·ladora que ofereix la seva experiència i servei des del 1963.

Fotografies abans i després de la inspecció:

 

 

Documentació informativa i plànols adjunts (Formats PDF):

Contracte de Mantenimient

Decret 2004

Dictamen de reconeixement

Exemple Plànol 1

Exemple Plànol 2