Electricitat

Som empresa instal·ladora Autoritzada en Electricitat en la categoria Especialista regulada d’acord al vigent Reglament Electrotècnic de Baixa tensió i instruccions tècniques complementàries Reial Decret 842/2002, oferim els nostres serveis d’electricitat a preus molt competitius i fem servir materials homologats

Comptem amb electricistes autoritzats amb el carnet d’instal·ladors oficials.

Els nostres Serveis: Electricistes especialitzats

EDIFICIS I LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA:

Instal.lacions:

 • Altes de Llum.
 • Instal.lacions interiors.
 • Ampliacions:
 • Ampliacions de potència.
 • Canvi de tensió.
 • Ampliació de circuits.

 

Reparacions:

 • Connexions elèctriques i substitució de quadres elèctrics.
 • Apagades.
 • Caigudes de tensió.
 • Canvi de potència.
 • Contracte de Manteniment.
 • Correcció de defectes o anomalies posterior a una inspecció tècnica.
 • Curtcircuits.
 • Línies d’enllaç.
 • Línies repartidores.
 • Posades a terra.
 • Substitució de ICP (interruptor de control de potència).
 • Substitució d’IGA (interruptor general automàtic).
 • Substitució de PGS (protector general de sobretensions).
 • Substitució de fusibles.

Emissió de Certificats Elèctrics:

Certificat d’instal·lació de baixa tensió o Butlletí Blanc: El Butlletí Blanc s’usa quan s’han realitzat instal·lacions noves, quan es necessita augment de potència major al 50% de la que es tenia contractada, o quan se sol · licita restitució de servei elèctric i el tall de subministrament ha estat major a 1 any, també quan es requereixi canvi de tensió en un local. Generalment en aquests casos és on s’emet el Certificat d’Instal·lació de baixa tensió o Butlletí Blanc, a part hi ha altres ocasions però aquestes són les més freqüents.

Butlletí de Reconeixement (butlletí blau): El butlletí de reconeixement o butlletí blau és necessari en els següents casos: Quan es necessita augmentar menys del 50% la potència que es té contractada, quan es vol canviar de titular i la instal·lació té més de 20 anys d’antiguitat o quan se sol · licita restitució de servei i el tall de subministrament ha estat menor a 1 any, en aquests tres casos és necessari emetre un Butlletí de Reconeixement de les instal·lacions elèctriques o Butlletí Blau. Els nostres preus són molt competitius.

 

NAUS INDUSTRIALS, OFICINES I LOCALS ESPECIALS:

 •  Estalvi energètic.
 • Automatisme.
 • Quadres elèctrics TMF1, TMF10.
 • Instal.lacions elèctriques segons projecte.
 • Potències de 20 Kw. a 1000 Kw.
 • Trasllats de naus industrials.